ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

31.10.2018   №  569

                                                                                                          (зі змінами)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної
адміністрації
 

 

1. Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) — структурний підрозділ облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, що утворюється головою облдержадміністрації, який входить до її складу і в межах Запорізької області забезпечує виконання покладених завдань.
Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації є неприбутковим, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров'я України.

 

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент.

 

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації на відповідній території державної політики в галузі охорони здоров'я;

2) управління в межах наданих чинним законодавством повноважень закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) організація роботи та нормативне забезпечення закладів охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги населенню на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію небезпечних інфекційних захворювань.

 

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на відповідній території;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів;

26) забезпечує захист персональних даних;

27) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

28) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає до  Міністерства охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

29) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та подає їх на розгляд обласної державної адміністрації; здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

30) організовує роботу з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства;

31) організовує проведення медичного обстеження та лікування осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій та тимчасово переміщених осіб;

32)  бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

33) здійснює роботу згідно з наданими повноваженнями Міністерства охорони здоров’я України на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

34) сприяє розвитку медичної науки і техніки, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

35) співпрацює із закладами охорони здоров'я ІV рівня щодо медичного обслуговування населення області;

36) організовує санітарно-освітню роботу серед населення області щодо здорового способу життя та профілактики захворювань;

37) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я, взаємодіє з громадськими організаціями;

38) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

39) приймає участь у реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;

40) здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

41) сприяє в наданні першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним (регіональним) замовленням;

42) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

43) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

44) розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

45) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції з удосконалення роботи обласної державної адміністрації щодо галузі охорони здоров’я;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті та виконує функції роботодавця щодо працівників Департаменту, які не є державними службовцями.

 

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту України;

11) подає на затвердження голови облдержадміністрації кошторис та штатний розпис Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

13) здійснює добір кадрів, призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) укладає договори, видає довіреності;

19) розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я, освіти та культури, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

20) готує клопотання та надає пропозиції щодо подальшого використання майна підприємств, установ та закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством охорони здоров’я України, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором відповідно до законодавства про державну службу.

 

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються відповідними наказами директора Департаменту.

 

13. Для розгляду пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися комісії.

Склад комісій та Положення про них затверджує директор Департаменту.

 

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

15. Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації ліквідовується розпорядженням голови облдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу управління
персоналом, заступник керівника
апарату  обласної державної
адміністрації                                                                            О. ЛЕМЕШКО